အသုံးများသော TCP, UDP ports များ

website တစ်ခုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် web browser ကနေပြီး http ပရိုတိုကိုးနဲ့ ဆာဗာရဲ့ TCP port 80 ကို ချိတ်ဆက်တာဆိုတာ သိပြီးပြီပေါ့။
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ---> TCP port 80

HTTP (TCP 80) အပြင် အသုံးများတဲ့ protocol တွေက ဒါတွေရှိတယ်။ သူတို့ သုံးတဲ့ TCP သို့ UDP port နံပါတ်ကို ဘယ်နှစ်ခုသိလဲ။ ဖြေပေးပါ။

 1. SSH (Secure Shell)
 2. FTP (File Transfer Protocol)
 3. DNS (Domain Name System)
 4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 5. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 6. POP3 (Post Office Protocol, ver 3)
 7. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over TLS/SSL)

အောက်က ပရိုတိုကိုး တွေရော ကြားဘူးလား။ TCP သို့ UDP port နံပါတ်ကို ဖြေပေးပါ။

 1. TELNET
 2. NTP (Network Time Protocol)
 3. SNMP (Simple Network Management Protocol)
 4. RIP (Routing Information Protocol)
 5. POP3S (Post Office Protocol 3 over TLS/SSL)
 6. RADIUS authentication protocol
 7. Wake-on-LAN
 8. IPSec (Internet Protocol Security)
 9. NETCONF over SSH
 10. syslog (system logging)

Comments

 • -Telnet use tcp23
  -SSH use tcp22
  -FTP use tcp 20,21
  -DNS use tcp 53 and udp 53
  -DHCP use udp 67 and 68
  -SMTP use tcp 25
  -POP3 use tcp 110
  -https use tcp 443
  -POP3S use tcp 995
  I know RIP version 1 and version 2.
  I have been studied RIP version 1 and 2.
  RIPv2 is dynamic routing protocol.
 • 1.SSH use tcp and udp -Port 22
  2.FTP use tcp -Port 20 and 21
  3.DNS use tcp and udp -Port 53
  4.DHCP use udp port-57and 58
  5.SMTP use tcp-port 25
  6.POP3 use tcp-port 110
  7.HTTPS use tcp-port 443
 • I think
  1.TELNET use tcp port-23
  2.NTP use udp port -123
  3.SNMP use tcp and udp port-161 and
  162
  4.RIP use udp port -520
  5.POP3S use tcp and udp port-995
  6.RADIUS use UDP port-1812
  7.Wake-on-LAN use udp port 7and 9
  8.IPSec use udp port -4500
  9.NETCONF over SSH use tcp and
  udp -830
  10.syslog use udp port -514
 • edited June 2018

  I think
  SSH use TCP port 22
  FTP use TCP port 20(active mode, data transfer),TCP port 21(control,command)
  DNS use UDP,TCP port 53
  DHCP use UDP port 67 and 68
  SMTP use TCP port 25
  POP3 use TCP 110
  HTTPs use TCP 443
  Telnet use TCP port 23
  NTP use UDP port 123
  SNMP use UDP port 161 and 162
  RIP use UDP port 520
  POP3S use TCP port 995
  RADIUS authentication protocol use UDP port 1812
  Wake-on-LAN use UDP port 0,7 or 9
  IPSec use UDP port 4500
  NETCONF over SSH use TCP and UDP port 830
  Syslog use UDP port 514

  • SSH use TCP port 22
  • FTP use TCP port 20(active mode, data transfer),TCP port 21(control,command)
  • DNS use both UDP &TCP port 53
  • DHCP use UDP port 67(server) and 68(client)
  • SMTP use TCP port 25
  • POP3 use TCP 110
  • HTTPs use TCP 443
  • Telnet use TCP port 23(remote login server, unencrypted text message)
  • NTP use UDP port 123
  • SNMP use TCP/UDP port 161/162
  • RIP use UDP port 520 (one of oldest distance vector routing protocol)
  • POP3S use TCP port 995
  • RADIUS authentication protocol use UDP port 1812
  • Wake-on-LAN use UDP port 9
  • IPSec use UDP port 500
  • NETCONF over SSH use TCP port 880
  • Syslog use UDP port 514
 • SSH use TCP and UDP port 22

  FTP use TCP port 20(data port)andport 21(control port)

  DNS use TCP and UDP port 53

  DHCP use UDP port 67 and 68

  SMTP use TCP and UDP port 25

  POP3 use TCP port 110

  HTTPS use TCP port 443

  TELNET use TCP and UDP port 23

  NTP use UDP port 123

  SNMP use TCP and UDP port 161

  RIP use UDP port 520

  POP3S use TCP port 995

  RADIUS use UDP port 1812 and 1813

  Wake-on-LAN use UDP port
  0,7and9

  IPsec use UDP port 4500

  NETCONF over SSH use TCP and UDP port 830

  Syslog(system logging) use UDP port 514
Sign In or Register to comment.